دکتری

زمین شناسی (اقتصادی)

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (1391)

کارشناسی ارشد

معدن (اکتشاف)

دانشگاه تهران

تهران، ایران (1376)

کارشناسی

معدن (اکتشاف)

دانشگاه تهران

تهران، ایران (1371)