پژوهشگر برتر مجتمع در سال 1399 ( نفر دوم)

الهی،ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش،م.، 1399. اعضاء هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت