– وزارت معادن وفلزات – کارشناس شرکت تولید و فراوری مواد معدنی 7269

–  عضو کمیته تخصصی  نظام مهندسی معدن استان کرمان به مدت سه سال

– عضو هیئت مدیره نظام مهندسی معدن استان کرمان(علی البدل)   1388 تا 1391

– عضو هیئت مدیره نظام مهندسی معدن استان کرمان(علی البدل)    1391 به مدت سه سال

عضویت در نظام مهندسی معدن، دارای پروانه اشتغال پایه 1

عضویت در مجمع کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران

– ریاست بخش معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان- ، 78-74

– مسئول آموزش، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1382

– معاون مالی اداری، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1386 -84 13

– معاون مالی اداری، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان1390 – 1397

– رئیس مجتمع آموزش عالی زرند، از شهریور 1397 – ادامه دارد.