تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی کرمان و دانشگاه جامع علمی کاربردی