• الهی ع.، 1377، بررسی زمینه های خود اتکایی در بعد آزمایشگاههای رشته معدن  و زمین شناسی، سمینار مشترک دانشگاه شهید باهنر و معدن گل گهر
 • الهی ع.، 1385، بررسی روند تکمیلی نقشه برداری تحت الارضی، کنفرانس بین المللی قنات، ص. 585-588
 • الهی ع.، شاکر اردکانی ع.، تراز ح.، ایرانمنش م و شفیعی ا.، 1389، بررسی همبستگی مکانی وسبک سازی با توجه به آثار زلزله های 1356و1383 زرند کرمان، کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، ص. 563-556
 • الهی، ع.، ایرانمنش م و شاکر اردکانی ع.، 1388، بررسی نقاط بازسازی شده پس از زلزله اسفند ماه 1383زرند از نظر موقعییت مکانی، اولین همایش زلزله شناسی وژئو دینامیک، ص. 5-1
 • شفیعی ا.، شاکر اردکانی ع.، الهی ع.، تراز ح و ایرانمنش م.، 1389، بررسی زون مخرب گسلهای امتداد لغز با نگرشی جدید در تعیین حریم گسل و نقش آن در تعیین ضریب ایمنی احداث سازه های مهندسی، کنفرانس بین المللی سبک سازی وزلزله، ص. 1383-1374
 • تراز ح.، الهی ع.، 1389، بررسی جنبه های فرهنگی و اجتماعی سبک سازی با توجه به مخاطرات زلزله “در کنفرانس بین المللی سبک سازی وزلزله ، ص. 570-564
 • الهی ع، رنجبر ح و شهاب پور ج، 1393، کاربرد سنجش از دور در مخاطرات زیست محیطی زغالسنگ از معدن تا کارخانه در ناحیه زغالی کرمان، اولین کنگره ملی صنایع آهن و فولاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان – مجتمع آموزش عالی زرند
 • ناصری س، الهی ع وایرانمنش م،1393، ویژگیهای باریت مورد استفاده در صنایع مطالعه موردی کانسار باریت آب ترش رفسنجان  ، اولین کنگره ملی صنایع آهن و فولاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان – مجتمع آموزش عالی زرند
 • اصغر ا، ایرانمنش م، الهی ع و میرزایی م، 1393، نیروگاههای حرراتی زغال سوز- کاربردها و عوارض زیست محیطی( مثال موردی از یک نیروگاه حرراتی ، اولین کنگره ملی صنایع آهن و فولاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان – مجتمع آموزش عالی زرند
 • نورانی ع.، ایرانمنش م.، الهی ع وشاکر اردکانی ع،1395 بارز سازی مناطق دگرسان شده با استفاده از تصاویر سنجنده استر در جنوب شرقی ورقه 100000/1 دهج، کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار
 • ناصری س.، الهی ع وایرانمنش م.،1395،بررسی تاثیر روند های ساختاری در کانی زایی معدن مس کلواری، کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار
 • سالاری م.، الهی ع و شاکر اردکانی ع .، 1395 ،مطالعه و ارائه مدل سه بعدی بلوک جنوبی کانسار مس کلواری شمال غرب شهرستان شهربابک، کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار
 • رضایی نژاد ف.، ایرانمنش م.، الهی ع و شاکر اردکانی ع.،1396، پردازش آماری عناصر فلزی در بلوک جنوبی کانسار مس کلواری شمال غرب شهرستان شهربابک، همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، وزارت علو تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی کرمان
 • علی پور م.، ایرانمنش م.، الهی ع و شاکر اردکانی ع.، 1396،تعیین روابط عناصر فلزی در بخش اکسیدی کانسار مس کلواری، همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، وزارت علو تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی کرمان
 • مهری ع.، ایرانمنش م.، الهی ع و شاکر اردکانی ع.،1396، نقش گسل بر عیار آهن در آنومالی شماره 4 معدن آهن گل گهر
 • علیرضایی ع.، الهی ع و شاکر اردکانی، 1396، بررسی ویژگی های گوهر شناسی و کانی شناسی کانسار مس کلواری، چهارمین همایش گوهر شناسی، بلور شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • خیاط زاده م.، الهی ع.، شاکر ع و ایرانمنش مهدی، 1397، بررسی کانه نگاری و سنگ شناسی محدوده اکتشافی و معدنی تخت گنبد سیرجان، چهارمین همایش ملی زمین شناسی اکتشافات معدنی، موسسه آموزش عالی کرمان
 • هابیلی س.، فردوست ف و الهی ع،1397، پتروگرافی سنگ میزبان کانسار مس کلواری شمال شهربابک، دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه اصفهان
 • شاکر ع.، قوام آبادی ا.، قائدی ب.،الهی ع و ایرانمنش م،1397، تعیین منشا کانسار آهن سادات سیریز شمال غرب زرند، دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه اصفهان
 • قوام آبادی ح.، الهی ع.،ایرانمنش م و شاکر ادکانی،1396، بررسی پارامترهای موثر در مرزبندی کانسنگ و سنگ میزبان معدن مس گود کلواری، نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بیرجند
 • حیدری ع.، شاکر ع.، ایرانمنش م و الهی ع،1396، بررسی زمین شناسی، سنگ شناسی و خصوصیات ژئوشیمی معدن کرومیت کوثر جنوب غرب فریمان، نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بیرجند
 • علیپور م.، نورانی ع.، ایرانمنش م.، الهی ع و شاکر ع، 1396، همبستگی عناصر در زون اکسیدی کانسار مس گود کلواری شمال غرب شهربابک، نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بیرجند
 • رئیس پور س.، شاکر ع.، الهی ع، ایرانمنش م، 1396، پتروگرافی_ ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی کانسار مس گود کلواری،، نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بیرجند