• الهی ع.، 1377، بررسی زمینه های خود اتکایی در بعد آزمایشگاههای رشته معدن  و زمین شناسی، سمینار مشترک دانشگاه شهید باهنر و معدن گل گهر
 • الهی ع.، 1385، بررسی روند تکمیلی نقشه برداری تحت الارضی، کنفرانس بین المللی قنات، ص. 585-588
 • الهی ع.، شاکر اردکانی ع.، تراز ح.، ایرانمنش م و شفیعی ا.، 1389، بررسی همبستگی مکانی وسبک سازی با توجه به آثار زلزله های 1356و1383 زرند کرمان، کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، ص. 563-556
 • الهی، ع.، ایرانمنش م و شاکر اردکانی ع.، 1388، بررسی نقاط بازسازی شده پس از زلزله اسفند ماه 1383زرند از نظر موقعییت مکانی، اولین همایش زلزله شناسی وژئو دینامیک، ص. 5-1
 • شفیعی ا.، شاکر اردکانی ع.، الهی ع.، تراز ح و ایرانمنش م.، 1389، بررسی زون مخرب گسلهای امتداد لغز با نگرشی جدید در تعیین حریم گسل و نقش آن در تعیین ضریب ایمنی احداث سازه های مهندسی، کنفرانس بین المللی سبک سازی وزلزله، ص. 1383-1374
 • تراز ح.، الهی ع.، 1389، بررسی جنبه های فرهنگی و اجتماعی سبک سازی با توجه به مخاطرات زلزله “در کنفرانس بین المللی سبک سازی وزلزله ، ص. 570-564
 • الهی ع، رنجبر ح و شهاب پور ج، 1393، کاربرد سنجش از دور در مخاطرات زیست محیطی زغالسنگ از معدن تا کارخانه در ناحیه زغالی کرمان، اولین کنگره ملی صنایع آهن و فولاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان – مجتمع آموزش عالی زرند
 • ناصری س، الهی ع وایرانمنش م،1393، ویژگیهای باریت مورد استفاده در صنایع مطالعه موردی کانسار باریت آب ترش رفسنجان  ، اولین کنگره ملی صنایع آهن و فولاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان – مجتمع آموزش عالی زرند
 • اصغر ا، ایرانمنش م، الهی ع و میرزایی م، 1393، نیروگاههای حرراتی زغال سوز- کاربردها و عوارض زیست محیطی( مثال موردی از یک نیروگاه حرراتی ، اولین کنگره ملی صنایع آهن و فولاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان – مجتمع آموزش عالی زرند
 • نورانی ع.، ایرانمنش م.، الهی ع وشاکر اردکانی ع،1395 بارز سازی مناطق دگرسان شده با استفاده از تصاویر سنجنده استر در جنوب شرقی ورقه 100000/1 دهج، کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار
 • ناصری س.، الهی ع وایرانمنش م.،1395،بررسی تاثیر روند های ساختاری در کانی زایی معدن مس کلواری، کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار
 • سالاری م.، الهی ع و شاکر اردکانی ع .، 1395 ،مطالعه و ارائه مدل سه بعدی بلوک جنوبی کانسار مس کلواری شمال غرب شهرستان شهربابک، کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار
 • رضایی نژاد ف.، ایرانمنش م.، الهی ع و شاکر اردکانی ع.،1396، پردازش آماری عناصر فلزی در بلوک جنوبی کانسار مس کلواری شمال غرب شهرستان شهربابک، همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، وزارت علو تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی کرمان
 • علی پور م.، ایرانمنش م.، الهی ع و شاکر اردکانی ع.، 1396،تعیین روابط عناصر فلزی در بخش اکسیدی کانسار مس کلواری، همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، وزارت علو تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی کرمان
 • مهری ع.، ایرانمنش م.، الهی ع و شاکر اردکانی ع.،1396، نقش گسل بر عیار آهن در آنومالی شماره 4 معدن آهن گل گهر
 • علیرضایی ع.، الهی ع و شاکر اردکانی، 1396، بررسی ویژگی های گوهر شناسی و کانی شناسی کانسار مس کلواری، چهارمین همایش گوهر شناسی، بلور شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • خیاط زاده م.، الهی ع.، شاکر ع و ایرانمنش مهدی، 1397، بررسی کانه نگاری و سنگ شناسی محدوده اکتشافی و معدنی تخت گنبد سیرجان، چهارمین همایش ملی زمین شناسی اکتشافات معدنی، موسسه آموزش عالی کرمان
 • هابیلی س.، فردوست ف و الهی ع،1397، پتروگرافی سنگ میزبان کانسار مس کلواری شمال شهربابک، دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه اصفهان
 • شاکر ع.، قوام آبادی ا.، قائدی ب.،الهی ع و ایرانمنش م،1397، تعیین منشا کانسار آهن سادات سیریز شمال غرب زرند، دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه اصفهان
 • قوام آبادی ح.، الهی ع.،ایرانمنش م و شاکر ادکانی،1396، بررسی پارامترهای موثر در مرزبندی کانسنگ و سنگ میزبان معدن مس گود کلواری، نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بیرجند
 • حیدری ع.، شاکر ع.، ایرانمنش م و الهی ع،1396، بررسی زمین شناسی، سنگ شناسی و خصوصیات ژئوشیمی معدن کرومیت کوثر جنوب غرب فریمان، نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بیرجند
 • علیپور م.، نورانی ع.، ایرانمنش م.، الهی ع و شاکر ع، 1396، همبستگی عناصر در زون اکسیدی کانسار مس گود کلواری شمال غرب شهربابک، نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بیرجند
 • رئیس پور س.، شاکر ع.، الهی ع، ایرانمنش م، 1396، پتروگرافی_ ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی کانسار مس گود کلواری،، نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بیرجند.
 • ناروئی،ا.، شاکر، ع.، الهی، ع.،1397. زمین­شناسی و ژئوشیمی آنومالی شماره 2 کانسار آهن جنگا، شمال­غرب جیرفت. اولین همایش علوم و فناوری­های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، 19 و 20 اردیبهشت 1397.
 • مدرسی،ف.، شاکر،ع.، الهی،ع.، ایرانمنش،م.، 1397. بررسی پراکنش ژئوشیمیایی و الگوی توزیع عناصر فلزی در کانسار مس کلواری بر اساس داده­های حفاری، اولین همایش علوم و فناوریهای شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، 19 و 20 اردیبهشت .1397
 • آموزگار،ر.، ایرانمنش،م.، شاکر،ع.، 1397. مطالعه توزیع عناصر نقره، سرب و روی در معدن مس کلواری، شمال غرب شهربابک. اولین همایش علوم و فناوریهای شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، 19 و 20 اردیبهشت 1397.
 • قائدی،ب.، ایرانمنش،م.، شاکر، ع.،الهی، ع.، 1397. ارزیابی ذخیره آنومالی شماره 2 معدن آهن جنگا، شمال غرب جیرفت. دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 14 و 15 شهریورماه 1397.
 • شاکر،ع.، قوام آبادی،ا.، قائدی،ب.، الهی،ع.، ایرانمنش،م.، 1397. تعیین منشأ کانسار آهن سادات سیریز، شمال غرب زرند. دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی، 14و 15 شهریور ماه.1397
 • هابیلی، س، فردوست، ف، الهی،ع.، 1397. پتروگرافی سنگ میزبان کانسار مس کلواری شمال شهربابک دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 14و 15 شهریورماه .1397
 • بهشتی،ا.، ایرانمنش،م.، الهی، ع.، شاکر،ع.، 1397 تأثیر گسل­ها بر روند غنی سازی ماده معدنی با استفاده از نرم­افزار. بیست و یکمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، 23 و 24 آبان.1397
 • خیاط­زاده، ماهانی، م.، الهی، ع.، شاکر،ع.، ایرانمنش، م.،1397. بررسی آلتراسیون­های موجود در محدوده معدنی مس تخت گنبد، شمال شرق سیرجان، اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته.
 • کریمی، م.، ایرانمنش،م.، شاکر، ع.، الهی، ع.، برررسی نحوه پراکندگی کانی­سازی در کانسار جلال­آباد با استفاده از نرم­افزار، پنجمین همایش زمین­شناسی و اکتشافات معدنی، 22 و 23 آبان ماه، 1398.
 • عمرانی، م.، صادقی، ف.، ایرانمنش، م.، الهی­،ع،. شاکر، ع.،بررسی کانی­شناسی و بافتی کانسار سرب و روی آب بسد جنوب راور، پنجمین همایش زمین­شناسی و اکتشافات معدنی، 22و 23 آبان­ماه 1398.
 • کرمی، ر.، ایرانمنش،م.، الهی،ع.، مطالعه زون­های دگرسانی کانسار انصاری با استفاده از نرم­افزار ENVIپنجمین همایش زمین شناسی و اکشتافات معدنی، 22و 23 آبان ماه 1398.
 • کریمی،م.، ایرانمنش،م.، شاکر،ع.، الهی،ع.، بررسی نقش گسل در غنی ­سازی سنگ آهن جلال آباد، شمال­غرب زرند، سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالوژی و معدن، 30 بهمن، 1398.
 • کرمی، ر.، ایرانمنش،م.، شاکر،ع.، الهی، ع.، کاربرد سنجنده استر در تعیین زون­های دگرسانی معدن انصاری استان کرمان، سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالوژی و معدن، 30 بهمن،1398.
 • صادقی ، ف.، عمرانی،م.، ایرانمنش،م.، الهی،ع.، شاکر، ع.، تخمین و ارزیابی ذخیره کانسار سرب و روی آب بید راور، سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالوژی و معدن 30 بهمن ،1398.
 • پورنجفی شالمائی، ف.، الهی،ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1399. بررسی نقشه ژئوشیمیایی فلزی کانسار مس گود کلواری با دو روش آنالیز فاکتوری و منطق فازی. دوازدهمین همایش انجمن زمین­شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، 12و 13 شهریور ماه ، 1399.
 •  قلندری، ر.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، شاکر، ع.، 1399. نقشه برداری آلتراسیون­های معدن مس شیدا افغانستان با استفاده از داده­های سنجنده ASTER دوازدهمین همایش انجمن زمین­شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، 12 و 13 شهریورماه، 1399
 •  قلندری، ر.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، شاکر، ع.، 1399 شناسایی و تفکیک زون­های آلتراسیون هیدروترمال با استفاده از تکنیک DPCA وSAM  در محدوده کانسار مس شیدا استان هرات افغانستان، دومین کنفرانس بین­المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین­شناسی، 11 تیر 1399.
 • پورنجفی شالمائی، ف .، الهی،ع.، شاکر،ع.، ایرانمنش،م.، 1399. بررسی آماری عناصر فلزی در کانسار مس گود کلواری. دومین کنفرانس بین­المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین­شناسی، 11تیر، 1399
 • احمدی، ب.، شاکر، ع.، ایرانمنش،م.، الهی، ع.، بررسی پراکنش ژئوشیمیایی و الگوی توزیع عنصر آهن در معدن جلال آباد بر اساس داده­های حفاری ، سومین کنفرانس علوم و فناوری­های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست ،24 دی 1399.
 • عباس زاده، ع.، ایرانمنش،م.، الهی، ع.، شاکر،ع.، بررسی نقش گسل در غنی­سازی سنگ آهن سادات سیریز سیزدهمین همایش ملی تخصصی زمین­شناسی دانشگاه پیام نور، کرج. 23 و 24 آبان 1400.
 • عباس ­زاده، ع.، ایرانمنش ، م.، شاکر، ع.، الهی، ع.، بررسی نحوه کانی­سازی در کانسار سادات سیریز. بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه خوارزمی. 25و 26 آبان 1400.