-primary Basic  ، وزارت معادن و فلزات، مرکز آموزش واحد تهران

– آموزش حفاری با تجهیزات مکانیزه ، شرکت ویرث آلمان ، در مجتمع آموزش عالی زرند

– Workshop on Ground Penetraiing Radar (GPR) ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

– Neural Networks ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش برق و الکترونیک

– RS , GIS، سازمان نظام مهندسی استان کرمان

– نانو تکنولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، مجتمع آموزش عالی زرند

– کاربرد نرم افزاری آماری SAS در تحقیقات

– کاربرد نرم افزار SPSS  در تحقیقات

– کاربرد نرم افزار MINITAB در تحقیقات