راهنمایی بیش از 60 مورد پروژه کارشناسی
راهنمایی و مشاوره بیش از 10 پایان نامه کارشناسی ارشد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:

1-مصطفوی،ش.، 1399. تعیین منشأ کانسار آهن سادات سیریز، شمال­غرب زرند . پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مجتمع آموزش عالی زرند. ( استاد مشاور).

2- پورنجفی، ف.، 1399. بررسی و تحلیل آماری رفتار عناصر و پتانسیل کانه زایی کانسار مس گود کلواری.پایان نامه کارشناسی ارشد زمین­شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند.(استاد راهنما).

3- مظفر پور، ح.، 1399 بررسی اکتشافی اندیس­های مس محدوده­ی شهربابک و مطالعه موردی معدن مس انصاری با استفاده از دورسنجی. پایان نامه کارشناسی ارشد زمین­شناسی اقتصادی . مجتمع آموزش عالی زرند( استاد راهنما).

4- قلندری، ر.، مطالعه آلتراسیون­های معادن مس میدوک ، ایجو و گود کلواری با استفاده از شیوه­های دورسنجی، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).

5-یادگاری ،م .، 1399 ارزیابی ذخیره کانسار مس انصاری به روش کلاسیک (دستی). پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ، مجتمع آموزش عالی زرند . (استاد راهنما).

6- کرمی، ر.،1399. بررسی زون­های دگرسانی توسط پردازش داده­های سنجنده استر با استفاده از نرم­افزار ENVI در معدن مس انصاری، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مجتمع آموزش عالی زرند.( استاد مشاور).

7- فتحی، س.، 1400 تعیین ذخیره کانسار سرب و روی کوشک شمالی ، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مجتمع آموزش عالی زرند (راهنما)

8-خسروانی،ر.، 1400 بررسی کانسار مس شاه­زاده عباس، جنوب رفسنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،مجتمع آموزش عالی زرند (مشاور)

9-برهانی زرندی،خ.، 1400 بررسی تأثیرات اثرات زیست محیطی در معدن سنگ آهن جلال آباد زرند. پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مجتمع آموزش عالی زرند (مشاور)

10- سالاری ، س.، 1400 . بررسی زمین شناسی ، ژئوشیمی و تحلیل آماری معدن کرومیت فطر شش، مجموعه افیولیتی فاریاب . پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مجتمع آموزش عالی زرند ( راهنما)