– طرح اکتشاف معدن باریت میانکوه در استان کرمان

– طرح اکتشاف معدن اهن کاهدان در استان کرمان

– طرح اکتشاف کانسار فلدسپات در استان کرمان

– طرح اکتشاف کانسار باریت دلیجان در استان مرکزی

– طرح اکتشاف کانسار اهن چاه خشک  در استان کرمان

– طرح اکتشاف کانسار آهن استبرق

– طرح اکتشاف کانسار کرومیت در پهن در استان کرمان

– طرح اکتشاف کانسار باریت چاری در استان کرمان

– طرح اکتشاف کانسار آهن در ناحیه گل گهر در استان کرمان

– طرح اکتشاف کانسار مس در بهشت در استان کرمان

– گزارش پایان عملیات اکتشاف کانسار مس کرور

– گزارش پایان عملیات اکتشاف کانسار باریت میانکوه در استان کرمان

– گزارش پایان عملیات اکتشاف فلورین کمر مهدی طبس

– گزارش پایان عملیات اکتشاف کانسار باریت چاری رفسنجان

– گزارش پایان عملیات اکتشاف کانسار باریت دلیجان استان مرکزی