– طرح اکتشاف معدن باریت میانکوه در استان کرمان

– طرح اکتشاف معدن اهن کاهدان در استان کرمان

– طرح اکتشاف کانسار فلدسپات در استان کرمان

– طرح اکتشاف کانسار باریت دلیجان در استان مرکزی

– طرح اکتشاف کانسار اهن چاه خشک  در استان کرمان

– طرح اکتشاف کانسار آهن استبرق

– طرح اکتشاف کانسار کرومیت در پهن در استان کرمان

– طرح اکتشاف کانسار باریت چاری در استان کرمان

– طرح اکتشاف کانسار آهن در ناحیه گل گهر در استان کرمان

– طرح اکتشاف کانسار مس در بهشت در استان کرمان

– گزارش پایان عملیات اکتشاف کانسار مس کرور

– گزارش پایان عملیات اکتشاف کانسار باریت میانکوه در استان کرمان

– گزارش پایان عملیات اکتشاف فلورین کمر مهدی طبس

– گزارش پایان عملیات اکتشاف کانسار باریت چاری رفسنجان

– گزارش پایان عملیات اکتشاف کانسار باریت دلیجان استان مرکزی

 

گزارش­های علمی طرح­ های پژوهشی و فناوری:

شاکر، ع.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، تهیه طرح  اکتشافات تکمیلی حین بهره­برداری معدن آهن پاوند، معدن آهن هماتیتی پاوند و مجتمع آموزش عالی زرند.

الهی، ع.، شاکر .، ایرانمنش، م.، مطالعه و ارائه طرح پی جویی و شناسایی محدوده اکتشافی مس شاهزاده عباس رفسنجان

الهی،ع.، شاکر.ع.، ایرانمنش، م.، بکارگیری اصول معدنکاری جهت دستیابی به نسبت بهینه ماده معدنی به باطله در معدن مس کلواری، شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند

الهی، ع.، شاکر،ع.، ایرانمنش، م .، بررسی و ارائه طرح بهره­برداری معدن مس کلواری تا افق 2490، شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند

الهی، ع.،شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، بررسی و مطالعه و تفکیک بخش­های اکسیدی و سولفوری و کنترل عیار مس در حین استخراج، شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند.

الهی، ع.، شاکر،. ایرانمنش، م.،  بررسی پارامترهای موثر بر کاهش رقت عیار مس معدن مس کلواری، شما­ل­غرب شهربابک ، شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند.

الهی،ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش،م.، 1399. طرح مطالعات اکتشاف مقدماتی اندیس مس عباس آباد.

الهی، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1399. طرح بررسی ژنز و پتانسیل اقتصادی کانسار مس انصاری، شمال غرب شهربابک

الهی، ع.، شاکر،ع.،ایرانمنش، م.، بررسی و مطالعات اکتشافی و تهیه گزارش پایان اکتشاف سنگ ساختمانی اقراکویه سیرجان

الهی،ع.، شاکر،ع.، ایرانمنش،م.،1399. تهیه طرح اکتشاف تفضیلی آهن غدیر از پهنه اکتشافی آباده- جازموریان، بلوک ­C

الهی، ع.، شاکر،ع.، ایرانمنش،م.، 1399 . بررسی پارامترهای مؤثر بر کاهش رقت عیار مس معدن مس کلواری، شمال غرب شهربابک.